ผู้สอน
เนตรดาว ชัยเขต
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

663381_59 การเงินบุคคล (Personal Finance)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23051

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา


คำอธิบายชั้นเรียน

เทคนิคการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการเงินบุคคล โดยการทำ งบประมาณ การซื้อด้วยเงินสด เงินเชื่อ การประกันภัย การออม การลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ หลักทรัพย์ การวางแผนทางการเงินเมื่อครบเกษียณอายุการทำงาน การเลือกใช้แหล่งเงินทุน การจัดสรรการใช้เงิน ในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และเอื้อประโยชน์ต่อการยกมาตรฐานการครองชีพ และคุณภาพชีวิต ของผู้ศึกษาเอง และยังสามารถให้คำปรึกษา และวางแผนการเงินให้แก่บุคคลอื่น โดยสอดคล้องต่อ จรรยาบรรณ จริยธรรมในวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม