เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

930-302 Tourism and Hospitality Marketing

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชานี้เปิดสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว