เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ทักษะการสื่อสารภาษาไทยสำหรับครู

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาไทย การใช้คำและศัพท์เฉพาะทางคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อความหมายที่ถูกต้อง กระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพด้านภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพครู ประกอบด้วยหลักการรับสาร โดยเน้นการฟัง การอ่านและการสรุปความจากเอกสาร ตำ ราทางวิชาการต่างๆ และหลักการส่งสาร การฝึกทักษะการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ด้วยการบรรยาย อธิบายผ่านทักษะการพูดและการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถนำทักษะการสื่อสารภาษาไทยที่มีไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้อย่างเหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดีได้

A study of Thai language and use the Computer terminology to effective communication. The process to develop Thai language communication skills is necessary for professional teachers. Contains the primary communication; emphasis on listening, reading and summarizing of academic texts and documents. And to improve the ability of speaking and writing, as well as effective communication skills can be the Thai language to apply the actual work appropriately. As a good example