เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1911 110 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Sciences and Mathematics in Everyday Life)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การใช้ประโยชน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์ หลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน