เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาโรคพืชวิทยาเบื้องต้น ภาคปลายปีการศึกษา 2559 (9 มกราคม 2560 - 15 พฤษภาคม 2560) กลุ่มวันอังคาร

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ประวัติและความสำคัญทางเศรษฐกิจของโรคพืช ที่เกิดจากเชื้อสาเหตุและสิ่งแวดล้อม การศึกษาสมมติฐานของโรค อาการของโรค การระบาด กลไกและวงจรการเกิดโรค นิเวศวิทยา การพิสูจน์การเกิดโรค เทคนิคการปลูกเชื้อ ความสัมพันธ์ระหว่างพืชอาศัยกับปรสิตและการป้องกันกำจัด