การจัดการความรู้ (P3)
ผู้สอน

ดร.สิริกร กรมโพธิ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวานซืน


ชื่อชั้นเรียน
การจัดการความรู้ (P3)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23090

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาพรวมของการจัดการความรู้ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีการจัดการความรู้ ความหมายและรูปแบบของการจัดการความรู้ แหล่งความรู้ องค์ประกอบและขั้นตอนในการจัดการความรู้ กระบวนการสร้างและแลกเปลี่ยนความรู้ กลยุทธ์ในการวางแผนและนำการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการด้านการเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.