ผู้สอน
ดร.สิริกร กรมโพธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

414483-การจัดการความรู้ (P3)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23093

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 414483 การจัดการความรู้