เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

425-274 Economic history 2/2559

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิธีวิทยาของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ทฤษฏีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ องค์กร สถาบัน และกลุ่มบุคคลในระบบเศรษฐกิจตั้งแต่คริสตวรรษที่19เป็นต้นไป โดยเลือกศึกษาภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง