เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

425-170 History of the Modern World 2/2559 ( อ.วีระพงศ์ ยศบุญเรือง)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

พัฒนาการของสังคมโลก ตั้งแต่ ค.ศ. 1500 จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ อันเป็นพื้นฐานแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกเข้าสู่สมัยใหม่