ผู้สอน
นิสรา กิจเจริญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ทป 494 สัมมนา 2/2559


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23110

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

บทบาทและความสำคัญของการสัมมนา การค้นคว้า การเขียนรายงาน การนำเสนอผลการวิจัย และการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับประเด็นทางวิชาการด้านประมง


วิธีการเรียนการสอน

ใช้ PowerPoint ที่น่าสนใจ ชัดเจน ง่ายต่อการติดตามทำความเข้าใจ ประกอบการสอนในชั้นเรียน

การสอนโดยมีการนำเสนอข้อมูลและกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและสืบค้นข้อมูล

การแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูลและแหล่งข้อมูล

การมอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

การมอบหมายงานที่ต้องมีการนำเสนอทั้งในรูปเอกสารและด้วยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี


วิธีการประเมิน

การนำเสนอผลงาน

ประเมินผลจากรายงานที่เขียน