ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิโชค จันทร์ย่อง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

06-211-304 Biology of Marine Shrimp 2/2559


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23117

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา 06-211-304 ชีววิทยาของกุ้งทะเล สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558