เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชา การผดุงครรภ์ 1 รหัส 993-325 เทอม 2 ปีการศึกษา 2559

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นรายวิชาทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของการผดุงครรภ์ การพยาบาลในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และหลังคลอดที่มีภาวะปกติ และเบี่ยงเบนเล็กน้อย