เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักการส่งเสริมทางการประมง จป 313

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เป็นวิชาเอกเลือกที่ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และงานส่งเสริมด้านการประมง