เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ภัยรุกรานของระบบสารสนเทศ กลไกการโจมตีและการป้องกัน นโยบายและการปฏิบัติเพื่อความมั่นคงของระบบ การพิสูจน์ทราบในระบบคอมพิวเตอร์ บริ

การด้านความมั่นคง การวิเคราะห์การรุกราน การจัดการด้านความมั่นคง การบริหารระบบป้องกันการบุกรุก แอลแดปซอฟต์แวร์ต่อต้านไวรัส โครงสร้างพื้นฐานระบบกุญแจสาธารณะ