ผู้สอน
นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

MBC0510 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23151

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการในการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศขององค์การ ปัญหาที่มีอยู่ในระบบปัจจุบันความต้องการของผู้ใช้ การศึกษาความเป็นไปได้ เทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูล เทคนิคในการวิเคราะห์ Data Flow Diagram (DFD) พจนานุกรมข้อมูล คำอธิบายการประมวลผล ศึกษาการออกแบบระบบ การออกแบบข้อมูลเข้า การออกแบบขบวนการ การออกแบบผลลัพธ์ การออกแบบฟอร์ม การออกแบบการโต้ตอบกับผู้ใช้ และการออกแบบรายงาน