ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ อมรากุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 21 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

141303 สถิติกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistics and Social Sciences Research) กลุ่ม 2 เรียนวันพุธ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23168

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา


คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการและกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การออกแบบวิธีการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การคำนวณขั้นพื้นฐานทางสถิติเชิงพรรณนา และเชิงอนุมาน การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย และการนำเสนองานวิจัย