เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

929-460 Student Project (2-2559)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2-2559