เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Civic Education 2/2559

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Mr. Anuchit Wattanaporn

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ความหมายและความเป็นมาของโลกาภิวัฒน์ กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ความสัมพันธ์และผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อสังคมโลกและมนุษย์ในด้านสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองโลกต่อการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบจากโลกาภิวัฒน์