ผู้สอน
Mr. Anuchit Wattanaporn
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 20 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

Civic Education 2/2559


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23174

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย


คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมายและความเป็นมาของโลกาภิวัฒน์ กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ความสัมพันธ์และผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อสังคมโลกและมนุษย์ในด้านสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองโลกต่อการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบจากโลกาภิวัฒน์