เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

833513 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ขอบเขตและพัฒนาการทางรัฐประศาสนศาสตร์บทบาทของระบบราชการ หน้าที่ของการบริหารงานราชการ ทั้งมิติของการศึกษาเชิงทฤษฎีและการประยุกต์ใช้อันได้แก่แนวคิดในการจัดการทฤษฎีองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ จริยธรรมทางการบริหาร การคลังและงบประมาณภาครัฐ นโยบายสาธารณะ และการบริหารการพัฒนา

Scope and development of public administration, the role of a bureaucracy, applying management and theories, theories of organization, human resources management, ethics in management, budgeting and financial management, public policy and development administration.