ผู้สอน
ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

833513 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23185

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร


คำอธิบายชั้นเรียน

ขอบเขตและพัฒนาการทางรัฐประศาสนศาสตร์บทบาทของระบบราชการ หน้าที่ของการบริหารงานราชการ ทั้งมิติของการศึกษาเชิงทฤษฎีและการประยุกต์ใช้อันได้แก่แนวคิดในการจัดการทฤษฎีองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ จริยธรรมทางการบริหาร การคลังและงบประมาณภาครัฐ นโยบายสาธารณะ และการบริหารการพัฒนา

Scope and development of public administration, the role of a bureaucracy, applying management and theories, theories of organization, human resources management, ethics in management, budgeting and financial management, public policy and development administration.