ผู้สอน
Mr. Anuchit Wattanaporn
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 24 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

Peace Studies 2/59


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23188

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาทฤษฎีสันติวิทยา และสันติศึกษา ปัญหาสาเหตุความขัดแย้งและความรุนแรงในระดับบุคคล ชุมชน ชาติและระหว่างประเทศ แนวทางและรูปแบบในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหาที่คุกคามสันติภาพ ทั้งในระดับปัจเจกและสากลภาพ