เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Peace Studies 2/59

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาทฤษฎีสันติวิทยา และสันติศึกษา ปัญหาสาเหตุความขัดแย้งและความรุนแรงในระดับบุคคล ชุมชน ชาติและระหว่างประเทศ แนวทางและรูปแบบในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหาที่คุกคามสันติภาพ ทั้งในระดับปัจเจกและสากลภาพ