เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาระบบราชการกับการกำหนดนโยบาย (AEC 2559/2)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิวัฒนาการของการเมืองและระบบราชการไทย ความหมายของการกำหนดนโยบาย ผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายทั้งภายในและภายนอกระบบการเมือง ขั้นตอน กระบวนการกำหนดนโยบาย บทบาท และอิทธิพลของกลุ่มสถาบันการเมืองและระบบราชการที่มีต่อการกำหนดนโยบาย และการวิเคราะห์การกำหนดนโยบาย