ผู้สอน
พะเยาว์ ละกะเต็บ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

427-315 Sociology of education 2/59


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23191

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

กระบวนการขัดเกลาทางสังคม บทบาทหน้าที่ของสถาบันการศึกษาที่สัมพันธ์กับสถาบันต่าง ๆ ผลกระทบทางการศึกษาต่อเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยาในการจัดการศึกษา