เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

427-315 Sociology of education 2/59

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

กระบวนการขัดเกลาทางสังคม บทบาทหน้าที่ของสถาบันการศึกษาที่สัมพันธ์กับสถาบันต่าง ๆ ผลกระทบทางการศึกษาต่อเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยาในการจัดการศึกษา