เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

441-352 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ประเภทและลักษณะของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจการลงทุน การเลือกทำเลธุรกิจ การจัดองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบัญชีการเงินการวางแผนการลงทุน และการวางแผนกำไร การตลาด การจัดทำแผนธุรกิจ และการดำเนินงานธุรกิจการแก้ปัญหาต่างๆ นโยบายของรัฐส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกรณีศึกษา