เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นภาพร สมัยกาญจน์

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

เพื่อใช้ในการออกสอนนอกชั้นเรียน