home2-4การออกแบบผลิตภัณฑ์
person
2-4การออกแบบผลิตภัณฑ์

ผู้สอน
นาง สกาวรัตน์ หนูสลุง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
2-4การออกแบบผลิตภัณฑ์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2322

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เรียนรู้เีกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)