2-4การออกแบบผลิตภัณฑ์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เรียนรู้เีกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์