2-4การออกแบบผลิตภัณฑ์

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้เีกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์