เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

198714 ระบบภูมิสารสนเทศกับการบริหารการพัฒนาสังคม ภาค2 ปีการศึกษา2559AEC

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

แนวคิดและกระบวนการประยุกต์ภูมิสารสนเทศในการบริหารการพัฒนาสังคม จากการรับรู้จากระยะไกล ตาแหน่งพิกัดบนพื้นโลก และ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์