เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

198713 เศรษฐศาสตร์ การเมือง กับการบริหารการพัฒนา ภาค2ปีการศึกษา2559AEC

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เศรษฐศาสตร์และการเมืองที่ส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาระดับชาติและท้องถิ่น กรณีศึกษาใน ประเด็นเศรษฐกิจ การเมือง และนโยบายต่างๆ บทบาทของรัฐในการพัฒนาที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่ม ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค