เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ณัฎฐิพงศ์ ทุมรัตน์

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ

ใช้ในการออกสอนนอกชั้นเรียน