ผู้สอน
ณัฏฐิมา มากชู
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 14 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิชาการวางแผนกลยุทธ์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23255

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา


คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดพื้นฐานและความสำคัญของการวางแผน ความหมายของการวางแผนกลยุทธ์ การกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร การกำหนดวัตถุประสงค์ระยะยาว ระดับและชนิดของกลยุทธ์ การวิเคราะห์ทางเลือกกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์