เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

427-214 & 427-215 Family and Kinship

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับ:
แนวคิดพื้นฐาน นัยสำคัญของระบบครอบครัวและเครือญาติต่อวิถีการดำเนินชีวิต วิเคราะห์เปรียบเทียบ ระบบครอบครัวและเครือญาติของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ
Basic concepts; significance of family and kinship system to way of life; comparative analysis of family and kinship system in different ethnic groups