เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

857-513 Production Planning and Control in Agro-Industry

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รหัสวิชา 857–513 หน่วยกิต 3 (3-0-6) ชื่อวิชา การวางแผนและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร

(Production Planning and Control in Agro-Industry)