เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นปีที่ ๓ ภาคพิเศษ ปี 2/60 รายวิชาการปกครองคณะสงฆ์ไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชา  SO 2004 การปกครองคณะสงฆ์ไทย สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียน 2/60 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง