เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

421-333 Information System Analysis and Design

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา แนวคิดของระบบ การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงตรรกะและเชิงกายภาพ แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ หลักการและกรรมวิธีในการพัฒนาระบบ การพัฒนาเชิงวัตถุด้วยการใช้ภาษา UML การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การประยุกต์ใช้ระบบให้เหมาะสมกับองค์กร