เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2/2559 412-224 Chinese Reading II

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชาบังคับก่อน 412-223 การอ่านภาษาจีน 1 หรือได้รับอนุญาตจากแผนกวิชา

การฝึกทักษะการอ่านข้อเขียนชนิดต่างๆ การจับใจความสำคัญ การตีความและสรุปความ

Prerequisite: 412-223 Reading I or by permission of the Chinese Section

Practice of reading a different types of written texts; grasping main ideas, interpreting and drawing conclusions