เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

CA2105 Application for broadcasting

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิธีการทำงานของโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่ทันสมัย และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์