เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

431-213 Malay Society and Culture II

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ระบบสังคมเน้นครอบครัวและเครือญาติในสังคมมลายูตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โครงสร้างและหน้าที่ของสถาบันครอบครัวในสังคมสมัยใหม่ ตลอดจนขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของสังคมมลายูในกลุ่มประเทศภูมิภาคมลายู