เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

929-361 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ต้นทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ของระบบขนส่ง อุปสงค์และอุปทานสำหรับการวิเคราะห์ การวางแผนการขนส่ง การดำเนินงานอุตสาหกรรมขนส่ง ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งกระทบต่ออุตสาหกรรมส่ง บทบาทของการขนส่งในระบบเศรษฐกิจภายในและระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างการขนส่งต่อการเลือกที่ตั้งของหน่วยผลิตและธุรกิจการค้า หลักเกณฑ์และเหตุผลการตั้งอัตราค่าขนส่งในเชิงเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนเอกชนและต้นทุนสังคมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง