เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

929-100 หลักเศรษฐศาสตร์ (PRINCIPLES OF ECONOMICS)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดหรือทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค และสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมเกี่ยวกับการตัดสินใจของหน่วยเศรษฐกิจหน่วยย่อยๆ เช่น ผู้บริโภค หน่วยผลิต และผู้เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต เป็นต้น รวมทั้งสามารถสามารถนำเอาหลักทฤษฎีเกี่ยวกับรายได้ประชาติ การคำนวณรายได้ประชาชาติดุลยภาพ การบริโภค การออม การลงทุน รายจ่ายรัฐบาลและการค้าต่างประเทศ การเงินการคลัง และ การธนาคาร มาใช้ในการวิเคราะห์ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันได้ นอกจากนั้นวิชานี้ยังมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ศึกษาสามารถนำความรู้จากวิชานี้ไปใช้ประโยชน์สำหรับการศึกษาวิชาอื่นๆ ในระดับสูงขึ้นไปที่ต้องมีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เป็นพื้นฐานอีกด้วย