เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา ระบบการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ระบบการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์

ออกแบบ วิเคราะห์ หลักการศึกษาเบื้องต้น ระบบการศึกษา องค์ประกอบปัจจัยนำเข้าระบบ บุคลากร งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินงานด้านการศึกษา ผลลัพธ์ทางการศึกษา และการประยุกต์ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และพีเพิลแวร์ เข้าสู่ระบบการศึกษา