เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

OHS-457 Seminar

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาถึงปัญหาทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในโรงงานและสถาน ประกอบการ นำเสนอโดยผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องและนักศึกษา โดยมีการอภิปรายและเสนอรายงานปัญหาที่มีการศึกษาหาข้อมูลอย่างถูกต้อง ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหานั้น ๆ

วัตถุประสงค์รายวิชา

                วัตถุประสงค์ทั่วไป: เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจสภาพปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการที่หลากหลาย โดยการสืบค้นจากวารสารงานวิจัย อินเตอร์เน็ท นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราห์เพื่อนำเสนอและร่วมอภิปรายถึงประเด็นอาชีวอนามัยที่สนใจ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขอย่างสมเหตุสมผล

วัตถุประสงค์เฉพาะ: เมื่อสิ้นสุดการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ

1.             สืบค้นข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากรายงาน งานวิจัย และแหล่งข้อมูลต่างๆ

2.             วิเคราะห์กระบวนการได้มาซึ่งปัญหาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์

3.             สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์

4.             อภิปรายปัญหาอาชีวอนามัยได้

5.             พัฒนาปัญหาที่ได้เป็นโครงงานหรือโครงการได้