homeOHS-457 Seminar
personperson_add
OHS-457 Seminar

ผู้สอน
ดร สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
OHS-457 Seminar

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2330

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาถึงปัญหาทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในโรงงานและสถาน ประกอบการ นำเสนอโดยผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องและนักศึกษา โดยมีการอภิปรายและเสนอรายงานปัญหาที่มีการศึกษาหาข้อมูลอย่างถูกต้อง ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหานั้น ๆ

วัตถุประสงค์รายวิชา

                วัตถุประสงค์ทั่วไป: เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจสภาพปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการที่หลากหลาย โดยการสืบค้นจากวารสารงานวิจัย อินเตอร์เน็ท นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราห์เพื่อนำเสนอและร่วมอภิปรายถึงประเด็นอาชีวอนามัยที่สนใจ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขอย่างสมเหตุสมผล

วัตถุประสงค์เฉพาะ: เมื่อสิ้นสุดการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ

1.             สืบค้นข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากรายงาน งานวิจัย และแหล่งข้อมูลต่างๆ

2.             วิเคราะห์กระบวนการได้มาซึ่งปัญหาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์

3.             สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์

4.             อภิปรายปัญหาอาชีวอนามัยได้

5.             พัฒนาปัญหาที่ได้เป็นโครงงานหรือโครงการได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)