เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ES9109 Principles and Theories in Educational Psychology for Educational Supervision

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษาเพื่อการนิเทศการศึกษา (Principles and Theories in Educational Psychology for Educational Supervision)

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่สำคัญทางจิตวิทยาการศึกษา ที่เป็นพื้นฐานสำคัญ สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนการสอน การจัดกระบวนการนิเทศการศึกษา และกระบวนทัศน์ใหม่ทางจิตวิทยาการศึกษา ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง เป็นคนดี และมีความสุข