ผู้สอน
ดร. อารีย์ ธรรมโคร่ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

รายวิชา 438-101 Religious Paths (ศาสนวิถี) ภาคการศึกษาที่ 2/2559 เรียนวันอังคาร เวลา 10.00-11.50 น. ห้อง 58105


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23317

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

หลักศาสนาต่างๆ และจริยธรรม เน้นความเข้าใจและการปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับทุกศาสนิกเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ (2 หน่วยกิต)