เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชา 438-101 Religious Paths (ศาสนวิถี) ภาคการศึกษาที่ 2/2559 เรียนวันอังคาร เวลา 10.00-11.50 น. ห้อง 58105

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา

หลักศาสนาต่างๆ และจริยธรรม เน้นความเข้าใจและการปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับทุกศาสนิกเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ (2 หน่วยกิต)