HT.405 SEMINAR IN HOTEL TOURISM AND AIRLINES

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาถึงประสบการณ์ในการประยุกต์และประสานความรู้วิชาต่างๆ ในธุรกิจการโรงแรมการท่องเที่ยวและการบินโดยใช้วิธีสัมมนา วิจัย และกรณีศึกษาวิเคราะห์ถึงเหตุผลและวิธีการแก้ไขโดยสัมมนากลุ่มย่อยมีการบรรยายพิเศษโดยผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจการโรงแรม การท่องเที่ยวรวมทั้งธุรกิจการบิน