MBC0204 การบริหารโครงงานของระบบสารสนเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

การกําหนดโครงสราง กําหนดแผนงาน การเขียนขอเสนอโครงการ กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารโครงการ ความเหมาะสมของโครงการ การวิเคราะหขอกําหนดความตองการของผูใช การวางแผนโครงการ การสรางทีมงาน การประมาณการงบประมาณและคาใชจายโครงการ การวิเคราะหความเปนไปไดโครงการ การบริหารงานโครงการ การติดตามและประเมินผลโครงการ และการนําเสนอโครงการ