444-215 สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม 2/59

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาเลือกสำหรับนักศึกษาวิชาเอก และวิชาโทสังคมสงเคราะห์ ซึ่งมีเนื้อหาที่ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนการประยุกต์งานสังคมสงเคราะห์ การระงับและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระดับชุมชน ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การจัดการศึกษาดูงานในหน่วยงานที่ให้บริการในกระบวนการยุติธรรม