444-215 สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม 2/59
ผู้สอน

มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
444-215 สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม 2/59

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23331

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเลือกสำหรับนักศึกษาวิชาเอก และวิชาโทสังคมสงเคราะห์ ซึ่งมีเนื้อหาที่ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนการประยุกต์งานสังคมสงเคราะห์ การระงับและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระดับชุมชน ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การจัดการศึกษาดูงานในหน่วยงานที่ให้บริการในกระบวนการยุติธรรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.