เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Social Work for People with Disability (444-313)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ลักษณะ ประเภท ของความพิการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ นโยบาย มาตรการ แนวทางและการปฏิบัติของรัฐ เอกชน และประชาสังคมต่อผู้พิการ