HT.422 SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN TOURISM INDUSTRY

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาแนวคิดความเป็นไปได้ของธุรกิจ วิธีการจัดตั้งธุรกิจขนาดเล็กที่เกี่ยวข้องในธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น การจัดตั้งภัตตาคารร้านอาหาร สปา บริษัทนำเที่ยว โฮมสเตร์ ร้านขายของที่ระลึก โดยศึกษาด้านการสรรหาแหล่งวัตถุดิบการผลิต ช่องทางการจัดจำหน่าย การควบคุมและการวางแผนต้นทุน กำไร ตลอดจนกรณีศึกษาต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ประเมินผลและแก้ไขปัญหาในการประกอบธุรกิจ