เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

HT.422 SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN TOURISM INDUSTRY

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาแนวคิดความเป็นไปได้ของธุรกิจ วิธีการจัดตั้งธุรกิจขนาดเล็กที่เกี่ยวข้องในธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น การจัดตั้งภัตตาคารร้านอาหาร สปา บริษัทนำเที่ยว โฮมสเตร์ ร้านขายของที่ระลึก โดยศึกษาด้านการสรรหาแหล่งวัตถุดิบการผลิต ช่องทางการจัดจำหน่าย การควบคุมและการวางแผนต้นทุน กำไร ตลอดจนกรณีศึกษาต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ประเมินผลและแก้ไขปัญหาในการประกอบธุรกิจ