เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด การพยาบาลมารดาที่ได้รับการทำสูติศาสตร์หัตถการ การพยาบาลมารดา ทารกที่มีภาวะเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนแบบองค์รวมและการมีส่วนร่วมของครอบครัว โดยคำนึงถึงจริยธรรมวิชาชีพและสิทธิของมารดา ทารกและครอบครัว