เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะ 2 ชั่วโมงหลังคลอด ทารกแรกเกิดปกติ การวางแผนครอบครัว การพยาบาลคู่สมรสที่มีบุตรยาก การทำคลอด และการช่วยคลอดปกติ การส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา โดยนำกระบวนการพยาบาลมาในการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมและการมีส่วนรวมของครอบครัว ที่ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ โดยคำนึงถึงจริยธรรมวิชาชีพและสิทธิของมารดาทารกและครอบครัว