เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 sec 1 ปีการศึกษา 2/2560 (sec A)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปฏิบัติการพยาบาลมารดาในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอดที่มีความผิดปกติ มีภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน และการใช้สูติศาสตร์หัตถการช่วยคลอด ทารกแรกเกิดที่มีความผิดปกติเล็กน้อย โดยนำกระบวนการพยาบาลมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม และการมีส่วนรวมของครอบครัว ที่ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพโดยคำนึงถึงจริยธรรมวิชาชีพและสิทธิของมารดา ทารกและครอบครัว